Blinking Cartoony Queen Doll

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : เข้าฟังบรรยายพิเศษ


สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)

เมื่อวัันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้บรรยายพิเศษให้กับอาจารย์สาขาการศึกษาและนักศึกษาสูตรครุศาสตรบัณฑิต


บรรยายพิเศษในหัวข้อ
     พระราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 และ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
          • ความสอดคล้องของพระราโชบายด้านการศึกษา
          • พระราโชบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ • ทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.)
          • สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 2.
    พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และ พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่เกี่ยวข้องกับ ...
          • หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
          • หน้าที่ของครูในการอบรมสั่งสอนเด็ก
          • คุณลักษณะของครู

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)


เมื่อวัันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนกุมภาาพันธ์ พ.ศ.2561


ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นการฝึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถร่วมทำงานที่มอบหมายแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มได้
  2. ศึกษาและทำเค้าโครงของโครงงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียนโรงเรีย

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : เรียนรู้นอกห้องเรียน ทำงานทีม

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)


เมื่อวัันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561        อาจารย์ติดไปราชการ ดังนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 3-4 ซึ่งเป็นห้องสืบค้น ที่บริการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
ซึ่งทีมพวกเราได้จัดการเรียนรู้ทำแบบฟอร์มโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ เพื่อดให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน

ชื่อทีม 4 ครู C4Girl
1. นางสาวซาอีด๊ะห์ ตาเยะ
2. นางสาวยัสมูน สาและ
3. นางสาวพาตีเมาะ สาเหาะ
4. นางสาวฟาอียะห์ โซ๊ะซูบ๊ะ
5. นางสาวอัสมีนีย์ หะยียาชิง

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : เรียนรู้ทฤษฎีบทที่ 2 นอกห้องเรียน

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)


เมื่อวัันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561        ดร. ศิริชัย นามบุรี ให้นักศึกษาแต่ละทีมทำกิจกรรมการเรียนรู้ นอกชั้นเรียน โดยจะใช้ห้องติวของห้องสมุดหรือสถานที่อื่นๆ ไม่จำกัด ร่วมกันทำกิจกรรมที่มอบหมายโดยงานที่อาจารย์มอบหมายนั้นจะมีอยู่ 2 ส่วนได้แก่

1)  นำเสนอสารสนเทศทางการศึกษา (บทที่ 2)
2)  นำเสนอ Proposal 

โดยวิธีการนำเสนอนั้นจะเป็นการนำเสนอโดยใช้  Google Slide  ซึ่งสมาชิกจะมีหน้าที่การทำงานที่เเตกต่างกันไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน
เพื่อที่จะนำเสนอในสัปดาห์ต่อไป