Blinking Cartoony Queen Doll

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12 : การจัดการเรียนการสอนในการจัดโครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในการจัดโครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้ 

          อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี ได้กล่าวว่า
          การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการสอนผ่านเว็บหรือเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้ อาจารย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่ คือ ครูวิทยาศาสตร์ ยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจมาจากสาเหตุที่โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และวัสดุการทดลอง และที่สำคัญก็คือ บางโรงเรียนอาจมีครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงวุฒิหรือผู้สอนตรงวุฒิแต่ขาดทักษะการสอนการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง หรือขาดประสบการณ์ในการทดลองบางสาระในเนื้อหาวิชา เป็นต้น       
          ดังนั้น อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนการทดลองในห้องปฏิบัติการ         ด้วยโปรแกรม eXeLearning (http://www.exelearning.org)  ซึ่งเน้นเนื้อหาเป็นข้อความ ภาพนิ่ง และวิดีทัศน์         โดยเน้นการใช้ "วิธีการสอนแบบสาธิตขั้นตอนการทดลอง" ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการร่วม กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science and Mathematics Program: SMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีก 9 โรงเรียน (http://smp-blogspot.comโดยให้ครูผู้สอนในโรงเรียน SMP เป็นครูผู้สอนหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นักศึกษาในรายวิชา WBI เป็นผู้พัฒนาบทเรียน สำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งต้นแบบในการจัดทำครั้งนี้ กำหนดเนื้อหาการทดลองหรือปฏิบัติการในรายวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4  จำนวน 7 เรื่อง โดยใช้หลักสูตรที่ปรับใช้ร่วมกันของโรงเรียนในเครือข่าย SMP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาเพิ่มเติม เคมีเล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสามารถการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) โดยจัดทำเนื้อหารวม 7 เรื่อง ดังนี้
          1) เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
          2) การแยกสายการกลั่นธรรมดา
          3) การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ

          4) การเกิดปฏิกิริยาของสายประกอบไอโอนิก
          5) การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
          6) สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
          7) การแยกสายด้วยกรวยแยก


ซึ่งวันนี้กลุ่มของ ครู 4G ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี อาจารย์รายวิชา เว็บช่วยสอน ให้จัดทำการถ่ายวีดีโอ เพื่อทำวีดีทัศน์โปรโมทโครงการ SMP เป็นการบูรณาการนำสายวิชาของตัวเองโดยทำวีดีโอประยุกต์นำเสนอผลงานของสายวิทยาศาตร์  ในหัวข้อที่ 1 เรื่อง เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาขาวิชาเคมี ให้ความรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานในการทดลองทางด้านเคมี พร้อมทั้งอธิบายการใช้งาน ข้อดี ข้อควรระวัง เช่น บีกเกอร์ บิวเรตต์ หลอดหยดสาร กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ขวดรูปชมพู่ กรวยแล้ว กระจกนาฬิกา หลอดทดลอง ปิเปตต์ปริมาตรเดียว ปิเปตต์ปริมาตร ลูกยางดูด เป็นต้น
วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11 : เรียนรู้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 

ก่อนสู่บทเรียน
อาจารย์เกริ่นนำความรู้เกี่ยวกับ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เข้าสู่บทเรียน
อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf  ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning เพื่อพัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้  ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ
  เรื่อง อีเลิร์นนิ่ง : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ e-Learning : from theory to practice
    บทที่ 1 อีเลิร์นนิ่ง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด
    บทที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 3 วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 5 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 7 ระบบจัดการเรียนการสอน
    บทที่ 8 การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
    บทที่ 9 สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
 บทที่ 10 การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง

         อาจารย์สอนการทำแบบทดสอบบนโปรแกรม eXe 
อาจารย์ยกตัวอย่างโดยเปิดคลิปวีดีโอ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพ ทำให้เข้าใจมากขึ้น

                   

สรุปบทเรียน

    อธิบายงานเดี่ยวเพิ่มเติม โดยให้นักศึกษาเลือกประเด็นหนึ่งประเด็นที่นักศึกษาสนใจ แล้วทำความเข้าใจในเรื่องนั้น แล้วทำเป็นสไลด์ใน Prezi เนื้อหาต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10 : นำเสนอบทที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (ต่อ)

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)

ความหมาย
บทบาทและความสำคัญ
ลักษณะสำคัญ
ข้อดี ข้อจำกัด
ตัวอย่าง MOOC และการประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
ความหมาย
บทบาทและความสำคัญ
ลักษณะสำคัญ
ข้อดี ข้อจำกัด
การประยุกต์ใช้ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)
ความหมาย
บทบาทและความสำคัญ
ลักษณะสำคัญ
ข้อดี ข้อจำกัด
ตัวอย่างของ Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทีมที่ 7  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือแบบทีม (Group-based Learning or Team-based Learning)
ความหมาย
รูปแบบการจัดกลุ่ม
ลักษณะสำคัญ
ข้อดี ข้อจำกัด
การประยุกต์ใช้งานวิจัยกับวิชาชีพครู


มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ SMP มาชี้แจงรายละเอียด และนัดหมายนักศึกษาเพื่อจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9 : Present การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          - ความเป็นมา
          - ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ
          - ลักษณะสำคัญ
          - ประเภทของการสอนผ่านเว็บ
          - ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ)
ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          - ความหมาย
          - ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก
          - ข้อดี ข้อจำกัด
          - ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          - การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ
ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          - รูปแบบการสอนผ่านเว็บ
          - ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          - รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
          - ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8 : เรียนเพิ่มเติม

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
         อาจารย์แนะนำการใช้งาน Prezi เป็นโปรแกรมนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย สามารถนำไปประกอบบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บได้
         งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซนงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซนงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
         งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : เข้าฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง / เนื้อหา


สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
นักศึกษาได้ไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม. 4 ที่จะจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ พี่ไฮดี แวเด็ง ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจกับการทำงานโปรเจ็คในครั้งนี้
-   ด้านเนื้อหา
-   สถานที่เตรียมการถ่ายทำการทดลอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
-   จัดกลุ่มเพื่อแบ่งเนื้อหา และนัดหมายจัดทำงาน
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6 : เรียนรู้การพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บด้วย eXe สอนการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction : WBI)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
                   ก่อนเข้าสู่บทเรียน
             อาจารย์ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ภาษา HTML
เข้าสู่บทเรียน
         แนะนำการพัฒนาบทเรียนสำหรับจัดการเรียนรู้บนเว็บ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยซอฟต์แวร์ ExeLearning เน้นบทเรียนสอนการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
         แนะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ 
ลิงก์คู่มือการใช้งานโปรแกรม eXe

สรุปบทเรียน

อาจารย์มอบหมายคาบหน้าให้นักศึกษาไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม. 4 ที่จะจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม ExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP (http://smp-yru.blogspot.com) จะมีเจ้าหน้าที่ พี่ไฮดี แวเด็ง และพี่ธวัชชัย ปราณขำ ให้คำแนะนำด้านเนื้อหา สถานที่เตรียมการถ่ายทำการทดลอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

สรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ในเว็บบล็อกของตนเอง